Author Archives: munsin

บีโอดี 20 มก./ล.

บีโอดี 20 มก./ล. ทำได้หรือไม่ ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์  1. ที่มาของเรื่อง ในระยะหลัง มีข้อสงสัยว่า ระบบบำบัดแบบเอเอสสามารถผลิตน้ำทิ้งที่มีบีโอดี 20 มก./ล. ได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีคำถามต่อเนื่องไปว่าบีโอดี 20 มก./ล. ตามมาตรฐานน้ำทิ้งมีกำหนดไว้สูงเกินไปหรือเข้มงวดเกินไป 2. ความหมายและวิธีวัดบีโอดี บีโอดี (BOD) หมายถึง สารอินทรีย์บางส่วนของน้ำเสียที่มีผลทำให้น้ำเน่าเหม็น วิธีวัดบีโอดีไม่ได้วัดปริมาณของสารอินทรีย์โดยตรง เช่น น้ำเสียมีบีโอดี 20 มก. ไม่ได้หมายความว่าน้ำเสียมีสารอินทรีย์ 20 มก. แต่วิธีวัดบีโอดีเป็นวิธีวัดปริมาณความต้องการออกซิเจนที่ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย  บีโอดีจึงเป็นพารามิเตอร์ที่สท้อนถึงปริมาณสารอินทรีย์ ดังนั้นน้ำเสียที่มีบีโอดี 20 มก. หมายถึง ความต้องการออกซิเจน 20 … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Comments Off

ข้อผิดพลาดของผลแลบ

ผลวิเคราะห์ของน้ำผิวดินชิ้นนี้มีข้อน่าสงสัยตรงไหน BOD5                           390                  mg/L NO3-N                         0.13                 mg/L N Total Phosphate       0.9                   mg/L P SS                                49                     mg/L TS                                200                  mg/L Sulfate                        22                     mg/L SO4 Potassium                   0.7                   mg/L K คำตอบ  ค่า BOD น่าสงสัยว่าผิดเพราะ โดยปกติน้ำผิวดินจะมี BOD ไม่เกิน 10 มก./ล. BOD ต้องไม่มากกว่า TS แต่ในกรณีนี้  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment