การบรรยายวิชาการ ครั้งที่ 19 เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557
เวลา 8.30-16.00 .
ณ ห้องAuditorium
ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะคอนเน็คชั่น

โดย บจก. แซน.อี. 68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์

วิทยากร ดร.มั่นสินตัณฑุลเวศม์ ดร. มั่นรักษ์ตัณฑุลเวศม์ คุณอัศวินกิตติชัชวาล

ค่าอบรมท่านละ 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน

ชื่อบัญชี บจก. แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางซ่อน บัญชีเลขที่ 039-1-06094-0 ค่าอบรมสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด642/3-7 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ 0105528040395)

หลักการและเหตุผล

บริษัท แซน. อี. 68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย จึงได้จัดการบรรยายวิชาการ เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมให้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องกับงานดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งให้ซัก-ถาม ข้อสงสัยจากปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีความรู้ ความสามารถและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ความรู้ทั่วไปในด้านการบำบัดน้ำเสียแบบกายภาพ เคมีและชีวภาพ

 • เพื่อให้ความรู้ทั่วไปในด้านเคมีวิทยาของน้ำเสีย
 • เพื่อให้ความรู้ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • เพื่อให้ความรู้ในการบำบัดและกำจัดสลัดจ์

เนื้อหาในการบรรยาย

 • เคมีของน้ำเสียและความสำคัญของพารามิเตอร์ต่างๆ
 • เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียกายภาพและเคมี

 • ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอเอสและการควบคุมระบบ

 • เทคโนโลยีบำบัดและจัดการสลัดจ์

 • คำถาม – คำตอบ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการบรรยาย

 • วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ
 • ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย
  1
  ปี

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.