ข้อมูลบริษัท

บริษัท แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด

ที่ตั้งบริษัท:เลขที่ 642/3-7 ถนนวงศ์สว่าง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์: 02-587-8486, 02-912-2715-8

โทรสาร: 02-587-8487

e mail : SanE68@SanE68.com

เวลาทำงาน: 8.00 น. – 18.00 น. จันทร์ – ศุกร์

วันหยุด:ปีละ ประมาณ 14 วัน

กฎหมายแรงงาน:เป็นไปตามกฎหมายแรงงานทุกประการ

ผู้บริหาร:ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ ประธานกรรมการ

นางอุไรวรรณ ตัณฑุลเวศม์ รองประธานกรรมการ

Comments are closed.