หนังสือแนะนำ

หนังสือชุดที่เขียนและเรียบเรียงโดย ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์

๑ การปรุงแต่งคุณภาพน้ำสำหรับระบบหม้อไอน้ำ ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบประปา

ประโยชน์ของการปรุงแต่งน้ำ ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้น้ำในระบบต่างๆ ตลอดจนวิธีเติมสารเคมีเพื่อปรุงแต่งน้ำ

๒ เคมีวิทยาของน้ำและน้ำเสีย

วิชาเคมีของน้ำและน้ำเสียสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บรรยายถึงพารามิเตอร์ต่างๆ ในน้ำและน้ำเสียที่เป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบและควบคุมระบบบำบัดน้ำและน้ำเสีย

๓ วิศวกรรมการประปา

เล่มที่ ๑    แหล่งน้ำดิบ, การเก็บกักน้ำดิบ, การคำนวณปริมาณน้ำดิบ, คุณภาพและมาตรฐานของน้ำ, แอเรชันและดีแอเรชัน, การปรับพีเอช, โคแอกกูเลชัน, การตกตะกอน

เล่มที่ ๒   การกรอง, การแลกเปลี่ยนอิออน, การดูดติดผิว, การฆ่าเชื้อโรคและฟลูออริเดชัน, กระบวนการเมมเบรน, การกำจัดความกระด้าง, การกำจัดเหล็กและแมงกานีส

๔ คู่มือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

วิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสียทางเคมี เช่น BOD, COD TKN, pH ORP,SS ฯลฯ เขียนตามประสบการณ์ที่ใช้จริงในห้องปฏิบัติการของ San E. 68 Lab มีภาพสีของจุดยุติของปฏิกิริยา และตัวอย่าง Standard Curve ต่างๆ ประกอบวิธีทำ

๕ การจัดการคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลา เล่มที่ ๑

คุณภาพของน้ำ นิเวศวิทยาและจุลชีววิทยาของบ่อเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำ การใช้ปุ๋ย และผลกระทบที่เกิดขึ้น การเติมปูนไลม์ จลน์ศาสตร์ของออกซิเจนละลายน้ำ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำเนื่อง จากการให้อาหารปลา การเติมอากาศ การใช้สารเคมีและวิธีอื่นๆ

๖ เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม เล่ม ๑  และ เล่ม ๒

ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ระบบเอเอส บ่อบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบฟิล์มชีวภาพ ระบบไร้อากาศ ระบบกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสฯ เขียนตามประสบการณ์ที่ทำงานมาจริงนานกว่า 30 ปี

Comments are closed.