การจดทะเบียนบริษัท

สถานที่จดทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ของผู้ประกอบการ ทะเบียนเลขที่ 4039/2528

วันที่จดทะเบียน 20 พฤศจิกายน 2528

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)


การจดทะเบียนด้านวิชาชีพ

สภาวิศวกร

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ 0104/45


กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ควบคุมดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษประเภทนิติบุคคล เลขทะเบียน บ-002


กระทรวงอุตสาหกรรม

ห้องวิเคราะห์เอกชนทะเบียนเลขที่ ว-1005


ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง

สถานภาพประเภท A หมายเลขสมาชิก 745

Comments are closed.