แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์

บริษัท แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.. 2528 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความชำนาญเป็นพิเศษในเรื่องระบบผลิตน้ำสะอาด และระบบบำบัดน้ำเสีย จากพื้นฐานในด้านบุคลากรเช่นนี้เอง งานของบริษัท แซน.อี.68ฯ จึงเน้นหนักไปในเรื่องเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาดเป็นส่วนใหญ่และจากการที่เน้นหนักไปในด้านนี้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงได้พยายามพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบจัดเก็บข้อมูลและการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนาแบบจำลองเปรียบเทียบในการออกแบบ ตลอดจนประสิทธิภาพของตัวบุคลากรเอง จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทฯ สามารถกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่าบริษัทฯ มีความชำนาญในเรื่องเกี่ยวกับน้ำดีและน้ำเสียมากที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศ

Comments are closed.