ข้อผิดพลาดของผลแลบ

ผลวิเคราะห์ของน้ำผิวดินชิ้นนี้มีข้อน่าสงสัยตรงไหน

BOD5                           390                  mg/L

NO3-N                         0.13                 mg/L N

Total Phosphate       0.9                   mg/L P

SS                                49                     mg/L

TS                                200                  mg/L

Sulfate                        22                     mg/L SO4

Potassium                   0.7                   mg/L K

คำตอบ  ค่า BOD น่าสงสัยว่าผิดเพราะ

  1. โดยปกติน้ำผิวดินจะมี BOD ไม่เกิน 10 มก./ล.
  2. BOD ต้องไม่มากกว่า TS แต่ในกรณีนี้  BOD>>>TS

 

 

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to ข้อผิดพลาดของผลแลบ

  1. usana says:

    Test reply.