บุคลากร

ประธานกรรมการ                   ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์

กรรมการผู้จัดการ                  ดร.มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์

วิศวกรอาวุโส                        ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์

                                             นายสัณห์ เข็มประสิทธิ์

                                             นายอัศวิน กิตติชัชวาล

                                             ดร.มั่นรักษ์ ตัณฑุลเวศม์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ          นางสาวเพ็ญศรี กิตติเจริญรัตน์

พนักงานปฏิบัติการ

วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์     15 คน

 ธุรการ-บัญชี                          4 คน

 ช่าง – แม่บ้าน                        7 คน

Comments are closed.