เทคโนโลยีไม่ใช้อากาศ


การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีไม่ใช้อากาศ

ระบบไม่ใช้อากาศ” หมายถึง ระบบชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสีย (หรือสลัดจ์) ทุกแบบที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนอิสระเป็นตัวสุดท้ายในการรับอิเล็กตรอน

ตัวอย่างของกระบวนการไม่ใช้อากาศมีดังนี้

 • มีเทนเฟอร์เมนเตชัน (Methane Fermentation)

 • ซัลเฟตรีดักชัน (Sulfate Reduction)

 • ดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification)

 • เฟอร์เมนเตชัน (Fermentation)

 • Reductive Dechlorination

 • Anaerobic Reduction on Azo Dye

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่ใช้อากาศ

เนื่องจากโลกของการไม่ใช้อากาศกว้างขวางกว่าโลกของการใช้อากาศมาก กระบวนการไม่ใช้อากาศจึงเป็นเทคโนโลยีที่เติมเต็มให้กับกระบวนการใช้อากาศ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความสะอาดสูงสุด ในปัจจุบันเริ่มมองเห็นแล้วว่าเทคโนโลยีไม่ใช้อากาศช่วยแก้ปัญหาที่ยังหาคำตอบไม่ได้ต่างๆ ดังนี้

 • การบำบัดน้ำเสียที่มี Hard COD

 • การแก้ปัญหาสีของน้ำเสียฟอกย้อม

 • การกำจัดสารพิษต่างๆ ของน้ำเสียอุตสาหกรรมสมัยใหม่

 • การกำจัดสารอาหารในน้ำเสียเข้มข้นสูง

 • การลดพลังงานสำหรับบำบัดน้ำเสียนานาชนิด

 ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนามีเป้าหมายดังนี้

 • วิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีไม่ใช้อากาศให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้นและเพื่อหารูปแบบของระบบไม่ใช้อากาศที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

 • ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีไม่ใช้อากาศในการบำบัดน้ำเสียชุมชนและอุตสาหกรรมรวมทั้งสลัดจ์อินทรีย์ต่างๆ
Comments are closed.