แซน อี.68 แลบ

บริษัท แซน อี.68 แลบ จำกัด เดิมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด แต่เนื่องจากได้มีการขยายงานเพิ่มขึ้นประกอบกับจำนวนลูกค้ามากขึ้น จึงได้จดทะเบียนตั้งบริษัท แซน อี.68 แลบ จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2532 โดยดำเนินกิจการเป็นเครือข่ายและประสานงานกับบริษัท แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ห้องวิเคราะห์ของบริษัท แซน.อี.68ฯ ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นห้องวิเคราะห์เอกชนกับกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับอนุญาตให้วิเคราะห์ชนิดสารมลพิษตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม และมีความสามารถวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ได้มากกว่า 80 พารามิเตอร์ ขั้นตอนในการวิเคราะห์ก่อนจะผ่านถึงมือลูกค้ายังได้รับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจาก ดร.มั่นสิน ตัณฑุลเวศม์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านคุณภาพน้ำมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทย ลูกค้าของบริษัทฯ มีทั้งที่เป็นหน่วยงานเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศ

ห้องปฏิบัติการ บริษัท แซน อี.68 แลบ จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้รับทะเบียนหมายเลข ว.-005 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 และได้รับการรับรองตามข้อกำหนด มอก. 17025-2543 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 ในปัจจุบัน พารามิเตอร์ที่ได้รับการรับรองแล้วคือ pH, COD, SS และ Copper

การจดทะเบียนด้านวิชาชีพ

กระทรวงอุตสาหกรรม    ห้องวิเคราะห์เอกชนทะเบียนเลขที่ ว-1005

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    ได้รับการรับรองตามข้อกำหนด
มอก.17025-2548 (พารามิเตอร์ pH, COD, TSS, Cu)

จุดเด่นของห้องปฏิบัติการ

  1. การวิเคราะห์น้ำดีและน้ำเสียโดยห้องปฏิบัติการของบริษัท แซนอี.68 แลบ จำกัด จะยึดหลักตามวิธีที่ระบุอยู่ใน Standard Method เป็น หลัก โดยจะมีการปรับปรุงและเสริมในบางจุด ให้เหมาะสมกับสภาพตัวอย่างน้ำและ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ เพื่อให้ได้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้องแน่นอนในทุกกรณี

  2. ห้องปฏิบัติการฯสามารถรับวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ได้มากกว่า 80 รายการ และเพื่อให้ลูกค้าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายใน การวิเคราะห์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการวิเคราะห์ชุดมาตรฐาน Water & Drinking Water 4 ชุด ชุดมาตรฐาน Wastewater Analysis 2 ชุด นอกจากนี้ยังมีบริการ Special Test ต่างๆ เช่น Jar Test, Resin Test ฯลฯ อีกด้วย

  3. ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์น้ำที่ทันสมัย เช่น เครื่อง Flame Atomic Absorption ซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในการวัดค่า อยู่อย่างสม่ำเสมอ

  4. สำหรับการรายงานผลวิเคราะห์จะมีการทำ Q.C. Code สำหรับทุกพารามิเตอร์ ซึ่งสามารถใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องได้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยในผลวิเคราะห์

  5. รายงาน วิเคราะห์ทุกฉบับจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดตามสายงานการปฏิบัติงาน ก่อนจะเซ็นอนุมัติรับรองความถูกต้องของผลวิเคราะห์ และดร.มั่นสินจะเป็นผู้ตรวจผลใน Draft #1 ของรายงานทุกฉบับด้วยตัวเอง

  6. มีการทดสอบฝีมือและความถูกต้องของ ผู้วิเคราะห์ โดยมีการทำ Unknown ให้ ทดสอบ การทดสอบดังกล่าวนี้ทำขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน และตรวจสอบหาข้อบกพร่องที่อาจจะมี เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขต่อไป

  7. ทุกเช้าวันอังคารจะมีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้ พนักงานห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับ เทคนิคในการวิเคราะห์ โดยให้พนักงานห้องปฏิบัติการผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ อภิปรายโดยจะมีดร.มั่นสินเข้าร่วมประชุมทุกครั้งและเป็นผู้อบรมในบางครั้ง

  8. ระบบการจัดเก็บผลข้อมูลของลูกค้าจะมีการจัดอย่างมีระเบียบอย่างดี เพื่อที่จะสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วและสะดวก

  9. ความตรงต่อเวลาในการส่งผลวิเคราะห์เป็นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่บริษัทยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

Comments are closed.