Pilot Plant

งานทดสอบบำบัดน้ำเสียด้วย Pilot Plant

การทดสอบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ชุดทดสอบขนาดเล็ก (Bench-Scale Pilot Plant) เป็นวิธีที่เหมาะสมในการประเมินและคาดการณ์คุณภาพน้ำทิ้งที่จะได้จากการบำบัด เมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการควบคุมระบบ, น้ำเสียที่ป้อนเข้าสู่ระบบมีการเปลี่ยนแปลง, มีการเพิ่มเติมหน่วยบำบัดย่อยให้กับระบบ, หรือเมื่อมีการสร้างระบบใหม่ขึ้นมา

บริษัท แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบ, ติดตั้ง, และควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียชุดทดสอบขนาดเล็กแห่งเดียวของประเทศ ระบบบำบัดน้ำเสียชุดทดสอบขนาดเล็กของบริษัทฯ มีทั้งระบบเคมี และระบบชีววิทยา และยังครอบคลุมไปถึงระบบที่ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศแบบต่างๆ อีกด้วย

บริการทดสอบการทดสอบความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯ จะดำเนินการทดสอบความสามารถในการบำบัดน้ำเสียของลูกค้าโดยใช้ชุดทดสอบขนาดเล็ก ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องในห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ เอง ในกรณีนี้ ลูกค้าจะจัดส่งน้ำเสียมาให้บริษัทฯ ป้อนเข้าสู่ชุดทดสอบ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการควบคุมชุดทดสอบอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการบำบัดให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งต้องการผลการทดลองอย่างถูกต้องแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสูง และไม่ต้องจัดหาสถานที่และบุคลากรในการควบคุมและติดตามผล

บริการติดตั้งชุดทดสอบขนาดเล็ก

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดหาและติดตั้งชุดทดสอบขนาดเล็กให้กับลูกค้าซึ่งต้องการศึกษาการทำงานของระบบอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ สามารถที่จะให้การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรผู้ควบคุมระบบ และติดตามให้คำแนะนำในการควบคุมระบบด้วย

Comments are closed.