งานคำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมสมัยใหม่ก่อให้เกิดน้ำเสียที่มีลักษณะเฉพาะและยากต่อการบำบัด วิศวกรจะต้องมีความรู้ความชำนาญในสาขานี้โดยตรง นั่นคือการออกแบบระบบบำบัดน้ำและน้ำเสียที่ถูกต้องตามหลักวิชาจึงจะได้ระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีราคาถูก บริษัท แซน.อี.68ฯ คำนวณออกแบบระบบบำบัดน้ำและน้ำเสียโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ วิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ของเราช่วยให้ลูกค้าได้งานที่ดีและคุ้มค่าที่สุด

  • คัดเลือกระบบที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • เสียค่าก่อสร้างต่ำ

  • สามารถควบคุมดูแลได้สะดวก

  • เสียค่าสารเคมีและค่าไฟฟ้าน้อยที่สุด

ปรัชญาในการออกแบบของบริษัทฯ คือ พยายามใช้ระบบ PASSIVE มากกว่าระบบ ACTIVE เลือกระบบแบบยั่งยืนที่ใช้ธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้น ระบบของ แซน.อี.68ฯ จะใช้เครื่องจักรอุปกรณ์น้อยที่สุด

ประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ของ San.E.68 ให้ท่านได้ในสิ่งต่อไปนี้

  • ระบบที่ง่ายต่อการควบคุม
  • ระบบที่ประหยัดค่าก่อสร้าง
  • ระบบที่ประหยัดค่าเดินระบบ


Limestone bedใช้เพิ่มพีเอชของน้ำเสียจาก 1 เป็น 6-7

ABR ใช้กำจัดไนเตรทของน้ำเสียเพื่อลด TDS

บ่อออกซิเดชันใช้กำจัดหินปูนและซีโอดี

 

 

Comments are closed.