งานบริการ

บริษัท แซน.อี.68 คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียรส์ จำกัด ให้บริการด้านวิศวกรรมหลายรูปแบบดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • งานวางแผนแม่บท และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำใช้ เพื่ออุปโภคและบริโภค และระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งในด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ และความคุ้มค่าในการลงทุน
  • งานสำรวจและคำนวณออกแบบระบบพร้อมติดตั้ง ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ
  • งานสำรวจและคำนวณออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
  • งานสำรวจและแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำใช้และน้ำเสีย
  • งานวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ำประเภทต่าง ๆ เช่น น้ำธรรมชาติ น้ำใช้ น้ำเสีย ฯลฯ
  • งานควบคุมดูแลและเริ่มเดินระบบผลิตน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย
  • งานอบรมบุคลากรเพื่อควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตน้ำสะอาด\

Comments are closed.