งานควบคุมดูแลระบบ

ลักษณะของงานควบคุม

1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

2.จัดส่งวิศวกรเข้าตรวจสภาพการทำงานของระบบฯ

3.คำนวณและวิเคราะห์สรรถนะของระบบบำบัดน้ำเสีย

4.ให้คำแนะนำในการควบคุมเครื่องจักรและเติมสารเคมีในระบบบำบัดน้ำเสีย

5.จัดประชุมเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบของโรงงาน

6.จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานและข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

7.จัดทำรายงานสรุปผลวิเคราะห์น้ำตามข้อกำหนดของทางราชการ

8.ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ทีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545

9.ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย น้ำในระบบบำบัด และน้ำทิ้งสุดท้าย เพื่อทำการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติ อบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อถ่ายถอดเทคโนโลยี

ประโยชน์ที่ได้รับจากการมีนิติบุคคลเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

1.มีบุคลากรทางสิ่งแวดล้อมตามที่กฏหมายกำหนด

2.ลดความรับผิดชอบและความเสี่ยงของฝ่ายบริหารของโรงงาน

3.มีผู้ให้คำปรึกษาในการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

4.ช่วยให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.มีการเก็บข้อมูลซึ่งใช้ในการบริหารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียและเป็นหลักฐานในการบำบัด

Comments are closed.