งานวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย

  • บริการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและ เคมี และจุลชีววิทยาของน้ำและน้ำเสียให้กับลูกค้าทั่วไป
  • ทดสอบ Jar Test, Ion Exchange Capacity Test, Isotherm Test
  • รับจ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์วิเคราะห์น้ำต่างๆ เช่น ชุดกลั่น TKN, ชุดกลั่น CN-, ชุดสกัดไขมัน ฯลฯ
  • จัดเตรียมชุดทดสอบ Rapid Tests สำหรับวิเคราะห์ลักษณะทาง เคมีเช่น COD, Pb, Ni, Zn

Comments are closed.