งานอบรมสัมมนา

นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา บริษัท แซน.อี.68ฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมวิชาการเทคโนโลยีด้านน้ำดีและน้ำเสีย ซึ่งมีทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทที่ปรึกษา บริษัทวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาและนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกับบริษัทเป็นจำนวนมาก บริษัทยังคงมีแผนงานที่จะจัดการอบรมต่อไปตลอดปี เพื่อเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีต่างๆ ให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อควบคุมและเดินระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดได้ งานอบรมที่จัดมี 2 ประเภท คือ งานอบรมที่จัดให้ลูกค้าทั่วไป และงานอบรมที่จัดให้กับลูกค้าเฉพาะหน่วยงาน


รายละเอียดงานอบรมที่จัดให้ลูกค้าทั่วไป


รายละเอียดของงานอบรมที่จัดให้กับลูกค้าเฉพาะหน่วยงานComments are closed.