ผลงานโครงการบริหารจัดการน้ำ

 1. โครงการจ้างเหมารวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรมชุมชนที่เกี่ยวเนื่องจากมะพร้าว กรมควบคุมมลพิษ (2552)
 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2551)
 3. โครงการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดค่ามาตรฐานสารอาหารในน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ (2551)
 4. โครงการจัดทำฐานข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤติ กรมควบคุมมลพิษ (2551)
 5. โครงการจัดการน้ำอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2551)
 6. โครงการจัดทำค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณการใช้น้ำและค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีในน้ำทิ้งอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน กรมควบคุมมลพิษ (2550)
 7. โครงการที่ปรึกษาการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะในระดับชุมชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2549)
 8. โครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากแผ่นดินในพื้นที่อ่าวไทยตอนในและชายฝั่งทะเลตะวันออก (เทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีบำบัดในการจัดการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และแพปลา) บจก. อินเตอร์ไทย อินดัสเตรียล ซิสเท็มส์ (2547)
 9. โครงการที่ปรึกษาในการจัดทำข้อเสนองานจ้างเหมาเอกชนควบคุมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม ระยะที่ 3 บจก. ริเวอร์ เอนจิเนียริ่ง (2547)

 10. โครงการสนับสนุนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน : กิจกรรมการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์คลองภาษีเจริญ ของกรมควบคุมมลพิษ (2547)

 11. ครงการจัดทำเกณฑ์แนะนำการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชน กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คพ. 08-017 มกราคม 2546

 12. โครงการจ้างควบคุมบริหารจัดการระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข เดือนตุลาคม 2545 ปริมาณน้ำเสีย 287,444 ลบ.. (2545)

 13. โครงการจ้างควบคุมบริหารจัดการระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข เดือนพฤศจิกายน 2545 ปริมาณน้ำเสีย 279,649 ลบ.. (2545)

 14. โครงการจัดทำคู่มือวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ กับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

 15. โครงการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนบริหารและฟื้นฟู การจัดทำแผนบริหารและฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียรวมกับองค์การจัดการน้ำเสีย (2545)

 16. โครงการออกแบบเบื้องต้นและประมาณราคาโรงบำบัดน้ำเสียจัดทำขอบเขตงาน (TOR) เพื่อคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมงาน 2 แห่ง คือ อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ และคูคต-ประชาธิปัตย์ (2545)

Comments are closed.