วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ :  มุ่งเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีน้ำและน้ำเสียสู่สังคมและสาธารณะ

พันธกิจ :     ใช้เทคโนโลยีเหมาะสมและยั่งยืน

ค่านิยม  :     ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากงาน

                     เสียค่าก่อสร้างต่ำ

                     เน้นการประหยัดพลังงาน

                     ใช้สารเคมีน้อยที่สุดและประหยัดที่สุด

Comments are closed.