Daily Archives: April 25, 2012

ข้อผิดพลาดของผลแลบ

ผลวิเคราะห์ของน้ำผิวดินชิ้นนี้มีข้อน่าสงสัยตรงไหน BOD5                           390                  mg/L NO3-N                         0.13                 mg/L N Total Phosphate       0.9                   mg/L P SS                                49                     mg/L TS                                200                  mg/L Sulfate                        22                     mg/L SO4 Potassium                   0.7                   mg/L K คำตอบ  ค่า BOD น่าสงสัยว่าผิดเพราะ โดยปกติน้ำผิวดินจะมี BOD ไม่เกิน 10 มก./ล. BOD ต้องไม่มากกว่า TS แต่ในกรณีนี้  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment